Update relevante regelgevingen voor de eventsector

Het voorbije kwartaal werden een aantal regelgevingen doorgevoerd die een impact zullen hebben op de vele organisaties en professionals actief in onze eventsector. Enkele belangrijke updates worden hieronder samengevat.

Verbod op PET en blik geschrapt

Op de valreep heeft de laatste Ministerraad van de vorige regering haar principiële goedkeuring gegeven om het verbod van PET en blik op evenementen te schrappen, en dit op vraag van de evenementensector. De sector is tevreden dat er geluisterd werd naar haar bezorgdheden en de realiteit op het terrein om vanaf 1 januari 2025 deze maatregel te moeten doorvoeren, boven op de eerder genomen verplichtingen rond herbruikbare bekers. Vooraleer de afschaffing definitief wordt goedgekeurd, wordt nog verder advies gevraagd aan de Inspectie van Financiën, de Minister van Begroting, de strategische raden SERV en MINA en de Raad van State. Lees meer.

Controle verkoopverbod alcohol en tabak

De verkoop van alcohol en tabaksproducten aan minderjarigen is verboden. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal deze zomer extra controles uitvoeren, ook op onze evenementen. Hiervoor zullen mystery shoppers worden ingezet. Met behulp van minderjarigen van 15, 16 en 17 jaar zal worden nagegaan in welke situaties naar de leeftijd van de jongeren wordt gevraagd. De handelaar wordt per brief op de hoogte gesteld van het resultaat. Bij overtredingen volgen repressieve maatregelen zoals een proces-verbaal. Lees meer.

Verplichte B2B e-facturatie

Vanaf 1 januari 2026 wordt e-facturatie verplicht tussen BTW-belastingplichtigen voor zakelijke transacties tussen bedrijven. Tijd voor actie, ook voor de vele kmo’s en freelancers in onze eventsector. Bestaande softwaresystemen moeten mogelijks aangepast worden. Ook de bedrijfsprocessen zoals de bestellingen, betalingscontroles en boekhoudkundige verwerkingen zullen bijsturing vergen. UNIZO organiseerde hierover een webinar op 18 juni. Zowel het webinar als de presentatie zijn terug te vinden in onze Academy. Lees meer.

Extra-contractuele aansprakelijkheid

Een stille intrede van deze nieuwe wetgeving zal vanaf januari 2025 in voege treden, waarbij er een toenemende aansprakeiljkheid zal zijn van werknemers, onderaannemers en bestuurders. Vanaf de inwerkingtreding op 1 januari zal een opdrachtgever bij een onderaannemer, ook al bestaat er geen rechtstreeks contract tussen beide, een schadevergoeding kunnen eisen wanneer die onderaannemer een fout begaat. Het principe van de quasi-immuniteit van de ‘uitvoeringsagent’ vervalt. Voor een sector die staat of valt met de inzet van onderaannemers, is de impact van deze nieuwe wet groot. Lees meer in het artikel geschreven door onze partner Crowell.

Nieuwe NACEBEL2025

Vanaf januari 2025 treden de nieuwe NACEBEL-codes in voege. STATBEL begon in 2019 haar eerste consultatierondes bij de verschillende sectoren. In 2021 diende Event Confederation voorstellen in, dit met het oog op het beter structuren van onze diverse eventsector. Eind mei 2024 werden de sectoren geïnformeerd over de finale nog door EUROSTAT goed te keuren versie. In totaal werden 83 unieke voorstellen ingediend, waarvan er slechts zes werden geaccepteerd. De conversietabel zal weldra online worden gepubliceerd en de NACEBEL-codes voor professionals zullen via een nieuwe en nog te ontwikkelen app aangepast kunnen worden, via https://myenterprise.be/my_enterprise/.

NIS2-richtlijn

Cybersecurity is een reële bedreiging, met grote impact op onze economie en samenleving. In april is er een nieuwe NIS2-richtlijn (Network and Information Security) goedgekeurd. Deze richtlijn verplicht ondernemingen die werken in kritieke sectoren (energie, transport, bank, gezondheid …) om cybersecurity-maatregelen nemen. Aangezien heel wat onze event professionals (in)direct werken met of voor deze bedrijven heeft deze wetgeving ook een impact op onze sector. Val je als kmo niet onder het NIS2-toepassingsgebied maar valt je de klant wel onder het toepassingsgebied, dan kan die misschien wel eisen stellen. Sommigen voegen al extra eisen toe in hun aanbestedingsformulieren. Bovendien zullen deze maatregelen ook uitgebreid worden naar andere sectoren. Bovendien geldt er vanaf 18 oktober ook de verplicht op cybersecurity incidenten te notificeren. Het Centre for Cybersecurity Belgium (CCS) zal evolueren van een ondersteunende naar waarnemende en sanctionerende instantie. Maar het CCS biedt hierover ook heel wat informatie aan voor bedrijven. Voor meer informatie of vragen kan contact opgenomen worden met het NIS Team CCB via nis@ccb.belgium.be

Aankoop van luchtkwaliteitsmeter

Zoals in de vorige nieuwsbrief toegelicht zal het plaatsen van luchtkwaliteitsmeters nog niet direct verplicht worden voor onze eventsector. Het meten en goed beheren van de binnenluchtkwaliteit in onze eventlocaties blijft voorlopig op vrijwillige basis.

In oktober 2024 gaat een vrijwillige fase van start, waarbij alle uitbaters van gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn en dat willen, de eerste bepalingen van de wet van 6 november 2022 kunnen uitvoeren: minstens één CO2-meter per ruimte gebruiken, een risicoanalyse opstellen, indien nodig, een actieplan opstellen en op verzoek van het publiek, informatie over de huidige of verwachte luchtkwaliteit in de plaats verstrekken.

Deze bepalingen zullen vanaf 2027 verplicht worden voor de eerste plaatsen. De plaatsen die onder deze verplichtingen vallen zullen worden gedefinieerd in een koninklijk besluit. De lijst van plaatsen zal geleidelijk worden uitgebreid totdat alle gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn onder deze verplichtingen vallen, uiterlijk eind 2037. De volgorde waarin de plaatsen betrokken zullen worden, is nog niet bepaald.

Tegelijkertijd werkt de FOD Volksgezondheid aan het opzetten van een proces voor de certificering van plaatsen en de afgifte van labels. De verplichtingen met betrekking tot deze certificering zullen pas in 2038 van kracht worden. Zodra het proces klaar is, zal ook een voorbereidende fase van vrijwillige deelname worden gepland voor alle plaatsen die de initiële bepalingen al vrijwillig of verplicht toepassen.

Vanaf 18 mei 2024 moeten fabrikanten of invoerders van luchtzuiveringssystemen die beweren zeer doeltreffend te zijn tegen virussen een goedkeuringsaanvraag indienen bij de FOD Volksgezondheid en een label ontvangen (KB 17 april 2024). Meer informatie over de systemen en wetgeving lees je hier. Ontdek hoe u uw CO2-meters kiest, installeert, gebruikt en onderhoudt in de door de FOD gepubliceerde praktische gids.

Herinnering: basisveiligheidsopleiding TMB verplicht

Als je event een tijdelijke of mobiele bouwplaats (TMB) is, dan moet iedereen die werkzaam is op het terrein tijdens de op- en/of afbouw een basisveiligheidsopleiding bouw hebben gevolgd of minstens vijf jaar relevante werkervaring kunnen voorleggen om een vrijstelling van deze opleiding te genieten. Benieuwd of je in aanmerking komt voor een vrijstelling? Lees meer.

Deze wetgeving is al in voege sinds april 2022. De gedoogperiode van vorige zomer is voorbij. Ook op festivals moeten alle zelfstandigen en alle vanuit de buitenlandse sociale zekerheid gedetacheerde arbeidskrachten voldoen aan deze opleidingsplicht. Lees meer.