Nieuws over relevante regelgevingen

Er zijn heel wat wettelijke veranderingen die de eventsector zullen impacteren. Hieronder de stand van zaken van enkele belangrijke dossiers.

Paritaire comités

De nieuwe CAO voor PC 126 werd op 6 maart getekend. Dit betekent dat voor bedrijven werkzaam binnen dit paritair comité voor stoffering en houtbewerking er nu ook een versoepeling is van de arbeidsduur tot al zeker het einde van dit jaar. Concreet betekent dit dat werknemers die instaan voor het opbouwen van standen en podia op evenementen in binnen- en buitenland voortaan ook mogen werken op zondagen en ‘s nachts. Per dag mag een werknemer tot 12 uren werken, maar de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd moet op jaarbasis wel gerespecteerd blijven. Om als bedrijf gebruik te mogen maken van deze uitzonderingen, moet er op ondernemingsniveau een overeenkomst gesloten worden.

Dankzij ons recent partnership met de Belgische Schouwspelvereniging zetelt een bestuurder van Event Confederation sinds dit jaar ook in PC 304 van het vermakelijkheidsbedrijf. Dit zorgt er voor dat we meer impact hebben op de sociale regelgevingen voor heel wat organisaties en werknemers binnen onze sector, maar natuurlijk niet allemaal. Alleen al de meer dan 900 organisaties – die bij één van de federaties is aangesloten die Event Confederatie overkoepelt – zitten verdeeld over 39 paritaire comités. Hierin hebben we als organisaties een variërend belang. Ons belang in PC 304 is echter al het grootst, met ruim 41% van de organisaties die bij één van onze sectorfederaties zijn aangesloten. Daarom kiezen we er ook voor om verder in te zetten op het uitbreiden van het bevoegdheidsgebied, zodat het nog interessanter wordt voor heel wat meer organisaties en werknemers in onze sector.

Flexi-jobs

Ondertussen kunnen sommige organisaties in onze sector nog steeds een beroep doen op het statuut van flexi-jobbers, weliswaar maar tot een plafond van 12.000 euro per jaar onder fiscaal gunstige voorwaarden bij niet verbonden ondernemingen. Omdat onze sector versnipperd zit onder verschillende paritaire comités werd voor onze organisaties het toepassingsgebied hiervoor uitgebreid naar ondernemingen die een hoofdactiviteit hebben in verschillende NACE-codes. Lees meer hierover in het overzicht opgemaakt door onze partner Amplo. Ook Event Confederation pleit voor een uitbreiding van de flexi-jobs naar alle sectoren en dus ook naar alle CAO’s in de verschillende PC’s vandaag.

Binnenluchtkwaliteit

Ons lobbywerk heeft vruchten afgeworpen. Zo zal het plaatsen van luchtkwaliteitsmeters, met bijhorende risico-analyses en actieplannen nog niet direct verplicht worden voor onze sector. Wellicht wordt dit uitgesteld naar 2027, wat ons nog drie jaar extra tijd geeft om de belangen voor onze sector, ook in dit dossier, te behartigen. We zijn dus gespaard gebleven van een politiek akkoord waarin wij als eventsector weeral als pioniersector hadden dienen te fungeren vanaf oktober dit jaar en dit buiten onze wil. Het meten en goed beheren van de binnenluchtkwaliteit in onze eventlocaties blijft voorlopig vrijwillig, doch aanbevolen.

Verbod op Pet en blik

Volgens een studie die de OVAM heeft laten uitvoeren zou herbruikbaar cateringmateriaal het afval op evenementen halveren. Deze studie zou de nieuwe regelgevingen rond bedrijfsafval (ook voor evenementen) en het verbod op pet en blik (enkel voor evenementen) moeten onderbouwen. Uiteraard steunen wij als eventsector alle initiatieven om evenementen duurzamer te maken, maar met dit verbod kunnen wij niet akkoord gaan en ondernemen we juridische stappen. Vanaf 1 januari 2025 dreigt dit verbod immers verplicht te worden voor alle evenementen, maar enkel in Vlaanderen. In geen enkele andere regio, Europese lidstaat of sector is hier sprake van. Een dergelijke verplichting heeft nochtans enorme gevolgen zowel naar hygiëne, veiligheid, kwaliteit, aanbod, personeel en logistiek toe. Om nog te zwijgen over de enorme meerkost van dit verbod voor onze Vlaamse evenementen die niet wordt gecompenseerd. Wij betreuren dat de overheid blind blijft voor deze vaststaande feiten. Om te gaan voor een duurzamere werking is draagvlak nodig en impactvolle maatregelen, maar geen dure doekjes voor het bloeden.

Medische hulpverlening op festivals en massa-evenementen

Eind 2023 leerden we dat de NV-A een voorstel tot resolutie had ingediend om de organisatie van medische hulpverlening op evenementen met meer dan 10.000 bezoekers te veranderen met als doel het aanpassen van het wettelijk kader, zonder hierbij eerst in overleg te gaan met de sector. Ook hier hebben we als belangenbehartiger van de eventsector actie ondernomen door aan te tonen dat de voorgestelde wijzigingen geen verbetering zijn van de huidige situatie, maar wel een grote financiële kost met zich teweegbrengen. Wordt vervolgd …

Federal Learning Account 

Op 1 april 2024 werd het Federal Learning Account (FLA) ingevoerd, een online platform waarop een werknemer zal kunnen zien hoe groot zijn individueel opleidingsrecht in een werkcontext is en hoeveel dagen opleidingen hij al heeft gevolgd. De Minister van Werk heeft echter recent beslist dat de inwerkingtreding van de verplichting opschuift naar 1 juni 2024. De eerste registratietermijn (overgangsperiode) van 6 maanden loopt dus af op 1 december 2024. Werkgevers, enkel in de privésector, worden verplicht om elke opleiding die elke werknemer volgt te registreren op dit platform. Het heeft als doel de dialoog tussen werkgever en werknemer bevorderen, maar het heeft ook een additionele administratieve last (en kost) voor werkgevers.

Guidelines voor gebruik van eigen betaalmiddelen op events

Er is geen sprake meer van een convenant, enkel van guidelines voor eigen betaalmiddelen op events. Het doel van deze guidelines is om de principes op te lijsten en te verduidelijken aan de hand van concrete voorbeelden en goede praktijken. In dit overzicht staan de voorwaarden opgelijst wanneer eigen betaalmiddelen mogen opgelegd worden aan bezoekers, hoe en waarover je jouw bezoekers dient te informeren, hoe je jouw prijzen moet aanduiden, waar je op moet letten bij gebruik van herbruikbare bekers of flessen, wat het verbod van oneerlijke handelspraktijken voor jou betekent en wat de sancties van inbreuk zijn. De guidelines worden weldra gepubliceerd op de website van de FOD Economie, na goedkeuring van Minister Dermagne en Staatssecretaris Alexia Bertrand.

Legal kennisbibliotheek

Er zijn heel wat wettelijke veranderingen die de eventsector in 2024 zullen impacteren. Denk aan het aangepaste flexi-job-regime, de nieuwe regels rond het verkoop van alcohol, de nieuwe wetgeving over AI dat in werking zal treden, de Data Act … Onze juridische partner Crowell & Moring heeft de meest relevante wetgevingen voor onze sector samengevat in dit beknopt overzicht. Meer gedetailleerde informatie vind je in het volledige overzicht. Tenslotte zetten we ook de legal kennisbibliotheek (Crowell Hub) van onze partner in de kijker waarin eveneens presentaties, webinars, artikels … opgenomen werden.