dB(C)-norm onwettig verklaard

Wij wijzen graag op een arrest geveld door de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 13 april 2023 (nr. RvVb-A-2223-0763) dat zijn belang heeft voor de sector. De Raad heeft hierbij de dB(C)-norm die was opgelegd in de vergunning van Capitole Gent (exploitatie van Be•at) onwettig bevonden en vernietigd.

In tegenstelling tot de Brusselse en Waalse wetgeving voorziet de Vlaamse regelgeving (Vlarem II) geen dB(C)-norm voor muziekactiviteiten. Dit betekent niet dat een dergelijke norm niet mag worden opgelegd, maar de noodzaak daartoe dient dan door de vergunningverlenende overheid concreet te worden aangetoond.

Hoewel een dergelijke noodzaak doorheen het dossier van Capitole niet was aangetoond, werd – eerst door de stad Gent en vervolgens in beroep door het provinciebestuur- toch een dB(C)-norm opgelegd. Dit werd gemotiveerd vanuit een aantal algemene beschouwingen inzake mogelijke hinder afkomstig van basgeluid, en de residentiële omgeving. Be•at heeft hierop beroep aangetekend bij de Raad, waarop deze de motivering door de vergunningverlenende overheid als gebrekkig heeft bestempeld. De Raad oordeelde dat niet concreet werd aangetoond dat een dB(C)-norm noodzakelijk was om eventuele hinder afkomstig van theaterzaal Capitole tot een aanvaardbaar niveau te herleiden.

De Raad hekelt tevens het feit dat een Nederlandse richtlijn van een geluidsstichting wordt toegepast (bovendien met een foutieve interpretatie), terwijl geen rekening werd gehouden met de Brusselse en Waalse wetgeving, die in een veel soepeler dB(C)-normering voorzien. Het erkent tevens dat de opgelegde norm niet in verhouding staat tot de belangen van de bedrijfsvoering en onvoldoende rekening werd gehouden met de impact op de muziekbeleving.

Het betreffende arrest kan teruggevonden worden op de website van de bestuursrechtcolleges (dbrc.be).