Uitbreiding van flexi-jobs naar de eventsector: wie komt (nog niet) in aanmerking?

Het systeem van de flexi-jobs werd met ingang van 1 januari 2024 uitgebreid naar 12 nieuwe sectoren, waaronder de eventsector. De concrete scope van het nieuwe toepassingsgebied is evenwel nog niet volledig duidelijk.

Het systeem van flexi-jobs werd in 2015 ingevoerd om aan werknemers die minstens 4/5de werken en gepensioneerden de mogelijkheid te geven om op een sociaal- en fiscaalvriendelijke wijze bij te klussen.

Op 1 januari 2023 werd het toepassingsgebied van de regeling voor de flexi-jobs uitgebreid ten aanzien van de werkgevers uit het PC 304 voor het Vermakelijkheidsbedrijf (m.u.v. de artistieke, artistiek-technische en artistieke ondersteuningsfuncties) waartoe een aanzienlijk deel van de eventsector behoort.

Bedrijven in de eventsector die niet onder PC 304 vallen, kunnen vanaf 1 januari 2024 onder bepaalde voorwaarden eveneens gebruik maken van het systeem van de flexi-jobs.

Uitbreiding van de flexi-jobs naar de event sector: onder welke voorwaarden?

1). Uitgangspunt: de NACE-code die bij de RSZ als hoofdactiviteit geregistreerd staat

Flexi-jobs worden sinds de oorsprong van het systeem mogelijk gemaakt voor specifieke sectoren, via de opname van het toepasselijke paritaire comité in het toepassingsgebied. Aangezien er voor de eventsector nog geen afzonderlijk paritair comité bestaat, diende de wetgever ten aanzien van deze sector een andere methode te hanteren. Uiteindelijk werd geopteerd om voor werkgevers die het organiseren van evenementen als hoofdactiviteit hebben, te verwijzen naar bepaalde activiteiten omschreven onder specifieke NACE-codes die overeenstemmen met de noden bij het organiseren van evenementen.

De NACE-codes die vanuit die optiek weerhouden werden zijn de volgende:

 • 90.011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
 • 90.012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
 • 90.022 Ontwerp en bouw van podia;
 • 90.023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
 • 90.029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
 • 90.031 Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten;
 • 90.032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
 • 90.041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke;
 • 90.041 Exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden;
 • 90.042 Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten;
 • 82.300 Organisatie van congressen en beurzen;
 • 93.199 De organisatie van sportevenementen;
 • 77.292 Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio-en videoapparatuur;
 • 77.293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden;
 • 77.392 Verhuur en lease van tenten;
 • 77399 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.

De beperking tot de hoofdactiviteit van de werkgever is onder andere ingegeven door het feit dat de RSZ enkel de hoofdactiviteit van de werkgever registreert. De NACE-code die op die manier geregistreerd werd bij de RSZ kan voor elke onderneming geconsulteerd worden via de website van het KBO.

2). Enkel voor functies die rechtstreeks verband houden met de organisatie van evenementen

Als tweede voorwaarde geldt dat enkel de functies die rechtstreeks verband houden met de organisatie van evenementen via flexi-jobs ingevuld kunnen worden.

Bij wijze van voorbeeld stelt de wetgever dat voor de functie van boekhouder van een bedrijf waarvan de NACE-code voor de hoofdactiviteit in voornoemde lijst werd opgenomen, nooit een flexi-jobber kan worden ingezet. In de praktijk stellen zich evenwel heel wat voorbeelden die minder zwart-wit zijn.

Voor dergelijke gevallen kan verwezen worden naar de activiteiten die samenhangen met de weerhouden NACE-codes: indien de flexi-jobber wordt aangeworven in kader van één of meerdere van deze activiteiten lijkt in elk geval aan deze tweede voorwaarde voldaan te zijn.

Wie uit de eventsector komt op vandaag nog niet in aanmerking?

Doordat enkel de NACE-code voor de hoofdactiviteit in aanmerking genomen wordt, kan een deel van de ondernemingen die tot de eventsector behoort op vandaag nog geen gebruik kan maken van het stelsel van flexi-jobs.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor werkgevers die binnen de eventsector een substantiële nevenactiviteit ontwikkelen die in de lijst met NACE-codes werd opgenomen. Doordat enkel de hoofdactiviteit in aanmerking genomen wordt, blijven die organisaties uit de boot vallen, zelfs indien zij flexi-jobs wensen in te schakelen voor functies die rechtstreeks verband houden met het organiseren van evenementen.

In de praktijk heeft dit tot gevolg dat voor dezelfde functies en dezelfde activiteiten in de ene onderneming wel beroep gedaan kan worden op flexi-jobs en in de andere niet, afhankelijk van het feit of de NACE-code de hoofd- dan wel de nevenactiviteit weergeeft. De vraag rijst dan ook of dit verschil in behandeling verenigd kan worden met het grondwettelijk verankerde gelijkheidsbeginsel.

Dezelfde vraag kan gesteld worden ten aanzien van ondernemingen binnen de eventsector waarvan de NACE-code voor de hoofdactiviteit nog niet werd ingeschreven in de wet: de lijst blijkt niet exhaustief te zijn, hetgeen er eveneens toe leidt dat een deel van de sector nog steeds uit de boot blijft vallen.

What’s next?

Sinds de uitbreiding van de flexi-regeling, kan een groot deel van de eventsector bijkomend gebruik maken van dit voordelig systeem van tewerkstelling. Tegelijk blijkt dat een deel van de sector nog steeds uitgesloten wordt. De ongelijke behandeling, vooral wanneer het gaat over dezelfde functies en activiteiten, dreigt de concurrentie binnen de sector te verstoren.

Om voor de eventsector tot een duurzaam en onderbouwd flexibeleid te bekomen, is het dan ook aangewezen dat de wet op een aantal kritische punten aangepast wordt, zodat het deel van de sector dat in kader van de huidige uitbreiding over het hoofd gezien werd, in de toekomst ook onder het toepassingsgebied zou kunnen vallen.